ชั่วโมงที่ 3 เงิน คือเงินสด สิทธิ คือเงินสดที่ยังไม่ได้รับ สิทธิ คือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้เกณฑ์สิทธิ หนี้ที่ถึงกำหนด แม้ยังไม่ได้จ่ายก็ถือว่าจ่ายแล้ว เช่นเดียวกับสิทธิเงินได้ เมื่อถึงกำหนดแล้ว แม้ยังไม่ได้รับเงินก็ถือว่าได้รับแล้ว...